Algemene voorwaarden

Algemeen

Colorful Child is opgericht door Carmen Beks, gevestigd in Blerick en ingeschreven bij KvK onder nummer 82873984 met het vestigingsnummer 000049083422.

Colorful Child Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen tussen de 4 en 14 jaar.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Colorful Child en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken.

Toestemming voor coaching

Voor alle kinderen die gecoacht worden ( hierna genoemd: coachee) bij Colorful Child geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouder(s)/ verzorger(s) (hierna genoemd: de ouders) akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen, ieder apart, hiervoor een toestemmingsformulier moeten invullen en ondertekenen. Deze zijn te verkrijgen onder de pagina: “Hoe ziet een traject eruit?

De opdracht-gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geinformeerd over de coaching en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/Zij gaan hiermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Colorful Child Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid en ethische code

Colorful Child is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie. Voor overleg met derden in het beland van de coachee, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders. Colorful Child is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

Aansprakelijkheid

Het advies en de coaching van Colorful Child is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen.

Ouders zijn ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor behaalde resultaten, gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel voor de tijd die bij Colorful Child wordt doorgebracht, tijdens als daarna. Colorful Child is hier nimmer aansprakelijk voor.

Colorful Child is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Colorful Child, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Colorful Child Kindercoaching.

Vergoedingen aan de coachee en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Colorful Child Kindercoaching.

Hebben de opdracht-gevende ouders een vraag of een klacht, dan neemt deze contact op met Colorful Child, zodat een oplossing gevonden kan worden voor de situatie

Voor lichamelijke – en psychische klachten van uw kind, raadt Colorful Child u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekking is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Mocht er een conflict ontstaan van welke aard dan ook verplichten beide partijen zich dit in eerste instantie samen op te lossen.

Als dit niet lukt dan wordt er een mediator gezocht die aangesloten is bij het MfN en zich MfN-registermediator mag noemen. ( www.mfnregister.nl ) De kosten van de mediator zullen door beide partijen gedragen worden, elk 50%.

Mocht het geschil niet worden opgelost middels mediation dan staat het de partijen vrij om naar de rechter te stappen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de partij zelf en worden nooit gedeeld.

Regels m.b.t. een sessie van de coachee

De ouders dienen tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de coachee heeft gedaan of gemaakt. Tijdens de tussenevaluatie en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. de coachee uitvoerig besproken.

Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Bij afzegging door ziekte/plotselinge quarantaine is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Colorful Child kindercoaching niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Duur, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst en begeleiding wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgevers en Colorful Child kindercoaching.

Colorful Child heeft het recht een overeenkomst, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten of te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Voorts is Colorful Child kindercoaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakomen van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderzijds omstandigheden zich voordoen die van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de coach op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Mocht er door Colorful Child reiskosten gemaakt worden, dan betaalt u een reiskostenvergoeding van 21cent/ per km. Tariefswijzigingen worden mimimaal een maand van ten voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de coachee inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( langer dan 15 minuten), wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Observatie en verslaglegging

Op verzoek van de ouders van de coachee bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd. Op verzoek van de coachee of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden ( bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Colorful Child Kindercoaching opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouders van de coachee verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van:

Bankrelatie: ABN-AMRO

Colorful Child t.n.v. J.G.Y. Beks

NL55ABNA0102585121

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Colorful Child een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Colorful Child Kindercoaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, 5 euro per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Colorful Child Kindercoaching genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Colorful Child gerechtigd verdere behandelingen op te schorten, totdat de ouders aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.